Базова организация

ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

Институт по Електроника, Българска Академия на Науките

 Научен координатор

 проф. д.ф.н. Лъчезар Аврамов
имейл: latchezar.avramov@gmail.com
тел.: +359 88 459315

д-р Цанислава Генова
имейл: ts.genova@gmail.com

ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

проф. д-р Петранка Троянова, д.м.
имейл: p_troianova@abv.bg

Университет „проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

проф. д-р Нина Султанова
имейл: ninasultanova@yahoo.com

Институт по биология и имунология  на размножаването – БАН

проф. дбн Сорен Хайрабедян, доктор
имейл: soren.hayrabedyan@gmail.com

Институт по оптически материали  и технологии – БАН

проф. Никола Малиновски
имейл: malinowski.nikola@gmail.com
проф. Георги Дянков
имейл: gdyankov@iomt.bas.bg

Централна лаборатория по  приложна физика – Пловдив

доц. д-р Лиляна Колаклиева
имейл: ohmic@mbox.digsys.bg

проф. д-р Георги Дянков
имейл: gdyankov@iomt.bas.bg