Дирекция “Наука” на МОН публикува актуализираната Пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г. Включени са 12 нови научноизследователски инфраструктури, получили най-високи оценки от международния панел от оценители и показали висок потенциал за развитие, сред които е и „Национален Център по БиоМедицинска Фотоника – НЦБМФ“. Подробности вижте ТУК.

Пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г.

След приключване на проекта (Обобщен отчет по проект ДО-02-112/2008 „Национален център по биомедицинска фотоника“) центърът продължва своята дейност.

Проекти

Проекти и Cost акции на центъра

Повече

Национален център по биомедицинска фотоника

Създаден по проект финансиран от Национален Фонд „Научни Изследвания“ към Министерство на Образованието и Науката по конкурс „Центрове за върхови научни постижения“ 2008.

Анотация

Консорциум „Национален център по биомедицинска фотоника“ (НЦБФ) е научна инфраструктура разпределена между академични институти, университетски болници и високотехнологичен бизнес, част от европейската научна мрежа.

Целта на проекта е да се надгради и развие модерна научно-изследователска инфраструктура на световно ниво, която да постави България на картата на научните постижения и иновации в областта на Биомедицинската фотоника.

Предвижда се осъвременяване на оборудването, научни обучения за мобилност във водещи европейски изследователски центрове, обучение през целия живот на изследователи и представители на медицинския и промишления сектор, задълбочаване и разширяване на партньорството и привличане на нови научни и приложни групи, организиране на семинари и конференции, осигуряване на качествени връзки и обучение на крайни потребители по разработваните методи и приложения на биомедицинската фотоника, вкл. медицински заведения, производители на медицинска оптична и лазерна апаратура, както и дейности по разпространение на знанията и получените резултати.

Специализираните цели на НЦБФ са обвързани с изследователските планове на отделните партньори в консорциума:

 • Изследване и определяне на спектралните характеристики на биологични тъкани, в здраве и патология, вкл. при онкогенеза (флуоресцентна честотна и времева спектроскопия, абсорбционно-трансмиссионна, дифузно-отражателна, Раманова, инфрачервена спектроскопия, и др.). Разработка на дискриминационни алгоритми и инструменти за начална диагностика и терапевтичен мониторинг на социално-значими заболявания;
 • Разработка на системи за фотодинамична терапия и тераностика, оптична модификация и модулация на биохимични, функционални и морфологични свойства на биологичните тъкани с терапевтично въздействие;
 • Разработка на мобилна платформа за генериране, валидиране и анализ на биологични модели в направления бионаномедицина и биофизика, фотодинамична медицина, оптогенетика;
 • Характеризиране на оптични активни материали и биомиметични системи;
 • Функционализиране на биоразградими полиелектролитни многослойни покрития за медицински импланти и оптимизиране на тяхната биосъвместимост за приложение в наномедицината;
 • Изграждане на системи за доставяне на лекарства, базирани на естествени биосъвместими и биоразградими полиелектролити за ефективно капсулиране и контролирано освобождаване.

Нашите цели

Укрепване и развитие на Института по електроника като водещ научен център в България и региона в областта на био-медицинската фотоника. Изпълнение на разработената в ИЕ концепция за създаване на нова високо-технологична пазарна ниша в тази област на основата на съвременната икономическа теория за „Конкурентните предимства на нациите“. Постигане на високи резултати в научно-изследователската, развойна и внедрителска дейности в областта на биомедицинска физика и технология, както и дейностите, свързани с приложението на оптоелектронна апаратура и методи в клиничната практика, формирането и развитието на потребление на лазерна и оптоелектронна апаратура и свързани с нея здравни услуги и подготовка на високо специализирани кадри.

Теми

 • Тъканна оптика
 • Образна диагностика
 • Фотодинамична и нано-медицина
 • Разработка на апаратура и внедряване

Използвани методи

Приложение и развитие на класическите методи на оптичната спектроскопия и осъществяване на интердисциплинарен трансфер на методологии за изследване и въздействие върху биологичните тъкани. Създаване и развитие на нови изследователски, диагностични и терапевтични методи като оптична биопсия, лазерно-асистирано преформиране на тъкани, нови многофакторно контролирани схеми за фотодинамична терапия.

Очаквани резултати

 • Създаване на изследователска и обучителна национална мрежа за върхови постижения чрез синергетика на физични, фотобиологични и медицински ресурси.
 • Усъвършенстване на образователните (магистърски и докторантски) програми по медицинска физика, оптоелектроника и фотомедицина.
 • Създаване на интерфейсни продукти на биомедицинската оптоелектроника и чрез активно сътрудничество с индустриални партньори, осигуряване на високото им технологично ниво.
 • Създаване на национална инфраструктура за участие на България в мащабни международни изследователски програми в областта на био-медицинската фотоника.

Национални партньорства

Международни партньорства