Описание и дейности на инфраструктурата

Описание и дейности на инфраструктурата:

Стратегическа цел на НЦБМФ e институционализирането и развитието на научното направление „Биофотоника, бионанофотоника“, като част от националната и европейската научна инфраструктура.

Основни дейности са насочени към:

 • Създаване на условия за провеждане на фундаментални научни изследванияеза придобиване на нови знания за оптичните, биохимични и функционални свойства на биологичната материя; научно-приложни изследвания за създаване на медицински диагностични и терапевтични методи и изследвания за разработка на методическата и инструменталната основа на медицинската тераностика и персонализация на медицинската практика;
 • Създаване на прототипи, демонстрации, пилотни проекти, изпитване и валидиране на нови или подобрени продукти, процеси или услуги в представителна за реалните експлоатационни условия среда.

Основни задачи на НЦБМФ са:

 • Изследване на тъканна оптика и спектроскопия на биологични обекти за разработка на диагностични и аналитични методи, лазерно микро- и нано- третиране на биологични тъкани за приложение в медицинската терапия. Микро/нанолитографско структуриране за разработване на наноразмерни сензори.
 • Изследване на връзката на промените в (епи)генома и (епи)транскриптома от ембрионалното развитие до зряла възраст с промените в имунитета и развитието на патология при човека (и животните), с цел подобряване качеството на живот.
 • Изследване на фотоиндуцираните процеси в микро- и наноразмерни слоеве и структури, разработване на високотехнологични материали, методи и технологии за оптични приложения, създаване на нови материали и регистриращи системи с приложение в биофотониката и сензориката.
 • Създаване на методи за ранна диагностика на туморни заболявания, както и за проследяване ефективността на терапевтично лечение.
 • Скрининг технология за диагностика и мониторинг на широк спектър от заболявания; електропорация, електросливане, електротрансформация, електропренос на макромолекули през мембрани, електрохимиотерапия на тумори.
 • Разработване на мултимодални наночастици, способни да се доставят и в последствие да отделят лекарства в целевите тъкани.
 • Разработване на нови оптично активни материали, нови покрития с подобрена биосъвместимост и биоразградимост и нови технологии за насочване на лекарствени агенти към туморни клетки.
 • Разработка на нови фотонни и нано-технологични медицински подходи и продукти за подобряване на здравето и дълголетието във всички идентифицирани в ИСИС области на „Наномедицината“: нанодиагностика, нанофармакология, нанорегенеративна медицина, нанотерапия, нанохирургия
 • Разработване на нови лазерни методи, медицински прибори и методи като „оптична биопсия“ и разработка на нова медицинска област – „фотодинамична/сонодинамична медицина“.
 • Комплексно развитие на подхода „Theranostic nanomedicine“, за „доставяне на подходящото лекарство за конкретен пациент в точното време на точното място в тялото“, особено при лечението на рак.

Въздействие/ползи:

Получените резултати ще окажат въздействие на: създаване на ново поколение биовалидиращи модели на туморни и други патологии, които имитират жива човешка или животинска тъкан и позволяват комплексно тестване на ефектите на различни физически/химически фактори, основаващи се методи на биологично въздействие на ниво генетичен материал, функционалното му състояние, клетъчна физиология, тъканни функции. Тези резултати ще засегнат областите биомедицина, фармация, клинична медицина, в най-модерните й направления – тераностика, фотодинамична медицина, наномедицина.

Потенциални ползватели са научната общност, биофармацевтичната индустрия, клиничната практика, свързаните науки – ветеринарна медицина, биология, химия.